Vedtægter
for
Foreningen Skibhuscentret
Marienlund Hovedgård
Skibhusvej 270
5000 Odense C

Cvr. 33382138

1
Skibhuscentret er en forening, der har til huse i ejendommen Marienlund Hovedgård, beliggende Skibhusvej 270, 5000 Odense C.
Foreningens formål er at skabe et samlingssted primært for ældre i Skibhusområdet.
Andre i området har dog også ret til at anvende Skibhuscentret, der i øvrigt skal danne ramme om forskellige aktiviteter, lave sociale, kulturelle og idrætslige arrangementer og virke aktiverende i miljøet. Til understøtning for disse aktiviteter driver foreningen cafeteria. Det er foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

2
Som medlemmer i foreningen kan optages personlige medlemmer og foreninger, der betaler kontingent.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.
Kontingent skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

3
Foreningens overordnede ansvar påhviler generalforsamlingen.
Bestyrelsen for foreningen er den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer over 60 år.
For at modtage valg til bestyrelsen, skal man kunne påtage sig at arbejde for foreningen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Valgperioden er på 2 år. Genvalg kan finde sted.
I ulige årstal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
I lige års tal vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges hvert år 2 suppleanter.
Ældrerådet kan udpege 1 repræsentant til bestyrelsen, der ikke har stemmeret.

4
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær.
Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Udvalget skal bestå af foreningens medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fra bestyrelsen. Der udfærdiges referat fra møderne.

5
Der nedsættes et aktivitetsudvalg på 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fra bestyrelsen.
De øvrige 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen, i lige år vælges 1 medlem, i ulige år vælges 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Der vælges en suppleant for 1 år.
Der udfærdiges et referat fra aktivitetsmøderne.

6
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Der indkaldes til mindst 4 møder årligt.
Indkaldelsen skal ske med 8 dages varsel.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 5 af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal

7
Formanden for bestyrelsen indkalder til generalforsamling en gang årligt i januar kvartal, med mindst 4 ugers varsel.
Forhandlinger på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af general-forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, herunder skriftligt forslag til valg af formand og kasserer. Vedkommende, der foreslås, skal skriftligt på forslaget give sit tilsagn.
På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Regnskabet følger kalenderåret og kontrolleres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
1 revisor er på valg hvert år, valgperioden er 2 år. Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant
Adgang til general¬forsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der udfærdiges et referat over genera-lforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

8
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
Dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent.
Punkt 1A. Valg af Stemmeudvalg.
Punkt 2. Bestyrelsens beretning.
Punkt 2A. Aktivitetsudvalgets beretning.
Punkt 3. Regnskaber.
Punkt 4. Indkomne forslag.
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6. Valg af formand / kasserer.
Punkt 6A. Valg af 2 / 3 bestyrelsesmedlemmer
Punkt 6B. Valg af 2 suppleanter.
Punkt 7. Valg af 1 revisor.
Punkt 7A. Valg af 1 revisorsuppleant.
Punkt 8. Valg af 1 / 2 medlemmer til aktivitetsudvalget
Punkt 8A. Valg af 1 suppleant til aktivitetsudvalget
Punkt 9. Eventuelt.

9
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen har besluttet det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

10
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra først 2/3 af medlemmerne i bestyrelsen og dernæst fra 2/3 af medlemmerne på generalforsamlingen.
Der skal endvidere indhentes godkendelse fra Odense Kommune.
Fuldmagter kan ikke anvendes i forbindelse med afstemning.

11
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettige medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af opløsning af foreningen skal nettoformuen anvendes til fremme af aktiviteter for ældre i Skibhusområdet.

12
Foreningen forpligtes ved underskrift af forretningsudvalget.
Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at foretage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Formand og kasserer skal have fuldmagt til foreningens konti.

13
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den del af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Godkendt af Odense Kommune den 21. marts 2018
Chefkonsulent
Anne Grete Pilgaard.

Godkendt af Skibhuscentrets generalforsamling den 16. marts 2016
Formand                             Næstformand                 Kasserer
Jens Arne Petersen        Bente Kristensen            Bent Overgaard
Bestyrelsesmedlem       Bestyrelsesmedlem       Bestyrelsesmedlem
Ulla Christensen             Vibeke Nielsen                 Annie Lethan
Bestyrelsesmedlem
Nada Jovanetic